Regulamin obiektu

Regulamin obiektu FABRYKA LLOYDA

Przestrzeń kulturalno-eventowa

1. Fabryka Lloyda, zwana dalej Obiektem znajduje się w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 156
2. Właścicielem Obiektu jest Les Higiena Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim, 86-050, ul. Unii Europejskiej 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160841, NIP: 967-11-64-437, Regon: 093132870.
3. Obiekt spełnia wymogi określone prawem budowlanym, przepisami sanitarnymi i przeciwpożarowymi.
4. Nin. Regulamin określa zasady postępowania dla osób zwanych dalej Użytkownikami odwiedzających obiekt.
5. Wraz z wejściem na teren obiektu, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

6. Użytkownikom Fabryki Lloyda udostępnione są: sala koncertowa, bar, powierzchnie na antresoli, szatnia, toalety i powierzchnie komunikacji między nimi.
7. W Fabryce Lloyda świadczone są usługi gastronomiczne, odbywają się imprezy biletowane i niebiletowane (imprezy kulturalno-rozrywkowe, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, kabarety, kongresy, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe) Uczestnictwo we wszystkich imprezach i wydarzeniach wymaga akceptacji Regulaminu porządkowego imprez organizowanych w Fabryce Lloyda.
8. Usługi oferowane w Fabryce Lloyda są przeznaczone dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych.
9. Dzieci i młodzież poniżej lat 18 mogą przebywać na terenie obiektu oraz korzystać z usług świadczonych na terenie Fabryki Lloyda wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich lub posiadające pisemną zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo w wydarzeniu.  
10. Na terenie Obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
a. palenia papierosów, w tym e-papierosów, poza wyznaczoną strefą

b. zażywania środków odurzających,
c. wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych oraz żywności, zakupionych poza terenem obiektu,
d. posiadania materiałów wybuchowych, łatwopalnych, broni, niedozwolonych substancji psychoaktywnych, środków żrących, cuchnących, trucizn oraz przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób,
e. wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez – scena, garderoby, zaplecze techniczne, kuchnia, szatnia, pomieszczenia przeznaczone dla personelu
f. sprzedaży, reklamowania, akwizycji, prowadzania zbiórek pieniężnych – bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Obiektu lub Organizatora wydarzenia,
g. wprowadzania i przebywania zwierząt,
h. niszczenia, brudzenia i usuwania z dotychczasowych miejsc tablic nakazujących i zakazujących,
i. używania otwartego ognia.
11. W przypadku stwierdzenia złamania lub próby łamania któregokolwiek z zakazów wymienionych w punkcie 10,  osoba dopuszczająca się czynu, może zostać wydalona lub nie wpuszczona na teren Obiektu.
12. Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych osób lub mienia oraz osoby dopuszczające się czynów zabronionych mogą zostać zatrzymane w celu niezwłocznego przekazania Policji.
Przedmioty lub substancje prawem zakazane lub niebezpieczne mogą być przejęte celem przekazania uprawnionym organom.
13. O niszczeniu lub uszkodzeniu mienia Fabryki Lloyda należy niezwłocznie informować obsługę Obiektu.
14. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy stanowiących własność Fabryki Lloyda, użytkownicy zobowiązani są do uiszczenia odszkodowania stanowiącego równowartość spowodowanej szkody.
15. Obowiązuje zakaz wynoszenia z Fabryki Lloyda  szkła i innych rzeczy będących własnością obiektu.
16. Rzeczy znalezione na terenie Fabryki Lloyda  należy przekazać obsłudze Obiektu.
17. Użytkownicy obiektu mogą skorzystać z szatni, właściciel Obiektu lub Organizator wydarzenia nie odpowiada jednak za pozostawione w szatni pieniądze, dokumenty oraz inne przedmioty pozostawione w odzieży lub torbach, akcesoriach.
18. Fabryka Lloyda podlega stałemu monitoringowi, nagrania z kamer mogą zostać zastosowane w sytuacjach spornych, a także mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do zaleceń Regulaminu. Monitoring jest prowadzony w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
19. Użytkownicy wyrażają zgodę na wykonywanie w trakcie ich pobytu w Fabryce Lloyda zdjęć fotograficznych dla celów reklamowych, dokumentacyjnych, reportażowych i sprawozdawczych z ich udziałem i jednocześnie wyrażają zgodę na ich nieodpłatne rozpowszechnianie w następujących mediach: Internet, prasa, w tym wydawnictwa prasowe nieodpłatne.
20. Użytkownik jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność przy scenie, antresolach, podestach, schodach prowadzących na antresolę, używając na nich poręczy i uchwytów.
21. Właścicielowi  Obiektu, Organizatorowi wydarzenia oraz osobom upoważnionym przez nich przysługuje tzw. prawo gospodarza Obiektu. Ww. osoby są uprawnione do kontrolowania przestrzegania Regulaminu, wydawania poleceń porządkowych i związanych z bezpieczeństwem, a w przypadku stwierdzenia uchybień do zakazania korzystania z usług Obiektu.

22. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa.

23. Wszelkie prawa do nazwy i logotypu Fabryki Lloyda zastrzeżone są na rzecz Les Higiena Sp. z o.o.

24. Regulamin dostępny jest:
- na stronie internetowej www.fabrykalloyda.pl
- na terenie Obiektu

Zarząd Les Higiena