Regulamin porządkowy imprezy

REGULAMIN PORZĄDKOWY IMPREZ

organizowanych w Fabryce Lloyda
ul. Fordońska 156 w Bydgoszczy

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
1. Uczestnik Imprezy – osoba uprawniona do udziału w Imprezie, posiadająca ważny bilet lub zaproszenie,  przebywająca na terenie Imprezy. 
2. Organizator Imprezy lub Organizator – Les Higiena Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim, 86-050, ul. Unii Europejskiej 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160841, NIP: 967-11-64-437, Regon: 093132870.
Do wykonywania zadań w imieniu Organizatora uprawnieni są pracownicy Fabryki Lloyda oraz inne osoby, działające z jego upoważnienia, odpowiadające za prawidłowy przebieg Imprezy.
3. Bilet – dokument uprawniający do uczestniczenia w Imprezie, w niektórych przypadkach może zostać wymieniony przez Organizatora na opaskę. 
4. Teren Imprezy - Sala Koncertowa Fabryki Lloyda, wraz z antresolą, w czasie trwania Imprezy.
5. Impreza – wydarzenie artystyczno-rozrywkowe, okolicznościowe, organizowane w Fabryce Lloyda.

I. WARUNKI OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Imprezach organizowanych w Fabryce Lloyda.
2. Uczestnicy Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i stosować się do niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Obiektu.
3. Każdy Uczestnik Imprezy powinien zapoznać się z Regulaminem. Zakup biletu na Imprezę i wejście na Teren Imprezy oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY
1. Warunkiem wstępu na Imprezę jest posiadanie ważnego biletu oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek okaziciela oraz okazanie ich na każde wezwanie Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu.
2. Wstęp na Teren Imprezy mają:
a. osoby posiadające ważny bilet lub zaproszenie,
b. w przypadkach wskazanych przez Organizatora wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające ważny bilet lub zaproszenie, lub osoby młodsze pod opieką osoby pełnoletniej – przy czym zarówno opiekun jak i osoba pozostająca pod jego opieką muszą posiadać ważny bilet lub zaproszenie,
c. przedstawiciele mediów posiadający zaproszenie lub potwierdzoną akredytację,
d. przedstawiciele służb państwowych lub medycznych, posiadający ważne legitymacje służbowe oraz uprawnienie wynikające z dokumentu lub przepisu prawa zezwalające na wstęp na Teren Imprezy.
3. Wstępu na teren imprezy nie mają (bez względu na spełnienie warunków wskazanych w punkcie 2):
a. osoby będące pod widocznym wpływem alkoholu lub niedozwolonych substancji psychoaktywnych (środków odurzających, substancji psychotropowych, środków dla nich zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych),
b. osoby których zachowanie może zagrażać porządkowi, bezpieczeństwu lub prowokować innych uczestników imprezy do zachowań zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu,
c. osoby wpisane do rejestru osób objętych zakazem wejścia na imprezy masowe, prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji,
d. osoby posiadające ubiór utrudniający rozpoznanie (np. kominiarki, chusty zakrywające twarz, itp.)
4. Na terenie Fabryki Lloyda obowiązuje bezwzględny zakaz:
a. wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych zakupionych poza Terenem Imprezy,
b. posiadania materiałów wybuchowych, łatwopalnych, broni, niedozwolonych substancji psychoaktywnych, środków żrących, cuchnących, trucizn oraz przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób,
c. wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla Uczestników Imprezy – scena, garderoby, zaplecze techniczne, kuchnia, bar, szatnia, pomieszczenia dla personelu
d. rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
e. sprzedaży, reklamowania, akwizycji, prowadzania zbiórek pieniężnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
5. Uczestnicy Imprezy naruszający zasady bezpieczeństwa lub porządku, między innymi określone w niniejszym Regulaminie, mogą być pozbawieni prawa uczestniczenia w Imprezie, bez prawa powrotu, zwrotu należności za bilet i odszkodowania.
6. Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osoby dopuszczające się czynów zabronionych mogą zostać zatrzymane w celu niezwłocznego przekazania Policji. Przedmioty lub substancje prawem zakazane lub niebezpieczne mogą być przejęte celem przekazania uprawnionym organom.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY
1. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do:
a. przestrzegania niniejszego Regulaminu,
b. zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i niezagrażający mieniu,
c. niezwłocznego stosowania się do poleceń Organizatora i służb czuwających nad bezpiecznym przebiegiem imprezy.
2. W sytuacjach spornych, nieuregulowanych Regulaminem, decyzję podejmuje Organizator.
3. Uczestnik Imprezy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jego winy.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator gwarantuje, że:
a. obiekt, w którym odbywa się impreza spełnia wymogi określone prawem budowlanym, przepisami sanitarnymi i przeciwpożarowymi,
b. zatrudnia wyszkolone służby porządkowe czuwające nad bezpieczeństwem i zdrowiem Uczestników Imprezy,
c. oznakował w widoczny sposób pracowników służb porządkowych i osoby związane z organizacją Imprezy, upoważnione do podejmowania decyzji i działań w zakresie prawidłowego przebiegu Imprezy,
d. wyznaczył drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji.
2. Organizator i powołane przez niego służby porządkowe mają prawo do:
a. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie i żądania potwierdzenia tożsamości, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania do natychmiastowego opuszczenia Imprezy,
b. kontrolowania, za zgodą posiadacza, zawartości torebek, plecaków, wierzchniej odzieży 
c. monitorowania i rejestracji przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, archiwizacji zarejestrowanych materiałów, które mogą być użyte jako dowód w sprawie,
d. utrwalania przebiegu Imprezy dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy imprezy, przyszłych imprez Organizatora i sponsorów,
e. utrwalenia i rozpowszechniania niezindywidualizowanego wizerunku Uczestników Imprezy, to jest wizerunku stanowiącego jedynie szczegół szerszego ujęcia Imprezy, dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych,
f. dokonania zmian w szczegółowym programie imprez organizowanych w obiekcie.
3. Organizator informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu wynikający z długotrwałego przebywania uczestnika imprezy w strefie działania aparatury nagłośnieniowej dużej mocy, która może spowodować uszkodzenie słuchu, oraz w zasięgu zainstalowanych w obiekcie świateł stroboskopowych lub laserowych.

V. SPRZEDAŻ BILETÓW
1. Bilety na imprezy sprzedawane są przez wskazane na stronie internetowej Organizatora bileterie lub w biurze Fabryki Lloyda ul. Fordońska 156, od poniedziałku do piątku w wyznaczonych  godzinach 
2. Osoba dokonująca zakupu Biletu może zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że liczba biletów dostępnych w kasach Imprezy jest ograniczona.

VI. REKLAMACJE
1. Uczestnicy Imprezy, najpóźniej w terminie 14 dni od jej daty mają prawo do złożenia reklamacji w związku z działaniem Organizatora lub służb porządkowych.
2. Reklamacja winna zawierać dokładny opis zdarzenia, dane kontaktowe składającego skargę oraz świadków lub ewentualnych osób poszkodowanych.
3. Wskazanym jest składanie reklamacji możliwie niezwłocznie po Imprezie.
4. Organizator zobowiązuje się pisemnie lub mailowo odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni roboczych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa.
2. Regulamin dostępny jest:
- na stronie internetowej www.fabrykalloyda.pl
- na terenie Fabryki Lloyda
- na stronach bileterii sprzedających bilety na Imprezy w Fabryce Lloyda

Zarząd Les Higiena Sp. z o.o.