Regulamin imprez masowych

REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH

organizowanych w Fabryce Lloyda
ul. Fordońska 156 w Bydgoszczy

1. Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 r., Nr 62 poz. 504 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „imprezą masową”, Les Higiena Sp. z o.o. w Fabryce Lloyda w Bydgoszczy, zwanym dalej „Organizatorem” na terenie Fabryki Lloyda w Bydgoszczy, ul. Fordońska 156

2. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Imprezy oraz Regulaminem Obiektu i zastosować się do postanowień w nich zawartych.

3. Uczestnik przebywający na terenie imprezy masowej podlega obowiązującym aktualnie przepisom prawa i Regulaminu Imprez Masowych. Wejście na teren imprezy jest traktowany jako akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Impreza ma charakter odpłatny. Wstęp na imprezę możliwy jest wyłącznie za okazaniem pracownikowi ochrony działającej w imieniu organizatora, ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie masowej w tym: Biletu wstępu, Karnetu, Zaproszenia, Akredytacji, Identyfikatora oraz dowodu tożsamości.

5. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników z poszanowaniem czci i nietykalności cielesnej innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu Imprez Masowych oraz Regulaminu obiektu, w którym odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom porządkowym wydawanym przez członków służby ochrony i służby informacyjne z ramienia Organizatora.

6. Organizator wykonując postanowienia nin. Regulaminu i Regulaminu Obiektu, działa poprzez pracowników Agencji Ochrony, stanowiących służbę ochrony Organizatora, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy masowej.

7. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących lokalizacji poszczególnych sektorów i miejsc, wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet itp. udziela służba ochrony Organizatora i służba informacyjna.

8. Uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować się do poleceń Organizatora, służby ochrony, Policji i Straży Pożarnej.

9. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania Organizatora lub służbę ochrony o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

10. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na imprezę, w przypadkach określonych przepisami prawa. Osoby, które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy masowej. 13. Na mocy Art. 9 Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2009r. z póź. zm. Organizator i podmioty upoważnione do dystrybucji biletów na imprezy masowe organizowane przez Organizatora, mogą podczas sprzedaży biletów wstępu żądać od kupującego okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

13. Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy zwierząt.

14. Zabronione jest bez pisemnej zgody Organizatora, utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za pomocą profesjonalnych urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, a także wnoszenie i posiadanie takich urządzeń w trakcie trwania imprezy.

15. Na terenie i w trakcie trwania imprezy masowej zabrania się:

I. wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych,

II. wnoszenia butelek szklanych i plastikowych, puszek i pojemników do rozpylania gazu, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,

III. wnoszenia urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej), w tym trąbek i urządzeń z napędem mechanicznym lub elektrycznym,

IV. wejścia na teren imprezy masowej bez odpowiedniego dokumentu uprawniającego do wejścia na teren imprezy masowej,

V. rzucania jakichkolwiek przedmiotów,

VI. zakłócania porządku publicznego i trwającej imprezy masowej,

VII. rozniecania ognia, rac i fajerwerków,

VIII. naruszenia nietykalności cielesnej pracownika służby porządkowej lub służby informacyjnej,

IX. używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa,

X. wywieszania flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych

XI. umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub zakrywający materiały reklamowe lub wyjścia ewakuacyjne,

XII. wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów, w tym: bar, kuchnia, szatnia, garderoba, inne pomieszczenia  służbowe

XIII. palenia tytoniu, w tym e-papierosów

XIV. przebywania osób nietrzeźwych lub pod wpływem alkoholu.

16. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, oraz używanie urządzeń sygnalizacji pożaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

17. Służby porządkowe są obowiązane odmówić wstępu na imprezę masową osobie:

a. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ust. 1 pkt. 1-3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, tj. sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestnictwa w imprezie masowej, legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust.2 w/w Ustawy,

b. wobec której wydano orzeczenie zakazu wstępu na imprezę masową lub przebywania w miejscach prowadzenia imprez masowych

c. posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały pirotechniczne, napoje alkoholowe, lub substancje odurzające,

d. nieposiadającej dokumentu tożsamości,

e. znajdującej się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, psychotropowych bądź innych działających podobnie,

f. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

g. kierującej obraźliwe okrzyki wobec innych uczestników imprezy masowej,

h. wnoszącej transparenty, flagi i elementy oprawy meczowej niezwiązanej z imprezą masową lub obraźliwych,

i. osobie małoletniej do lat 18, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.

18. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:

a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży, w celu stwierdzenia dostosowania do wymogów art. 8 Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych, a w szczególności do zakazu wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby uczestniczące w tej imprezie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych. Wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo-niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócających porządek publiczności lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy Masowej lub Regulaminem Obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie, oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

19. Służba porządkowa uprawniona jest do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń służby ochrony wydawanych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy Masowej lub Regulaminem Obiektu.

20. Na terenie imprezy masowej i w trakcie jej trwania zabrania się spożywania alkoholu, z zastrzeżeniem zapisów art. 8a ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31.08.2011r., substancji psychotropowych, oraz palenia tytoniu.

21. Przedstawiciele prasy, radia, portali internetowych i telewizji mogą przebywać na terenie imprezy masowej, pod warunkiem posiadania przy sobie aktualnej legitymacji prasowej i karty akredytacyjnej wydanej przez organizatora.

22. Rejestracja imprezy możliwa jest wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora oraz z zachowaniem wymogów Organizatora. Osoby naruszające zakaz rejestracji imprezy masowej zostaną wydalone z terenu imprezy z jednoczesnym nakazem wydania zarejestrowanych materiałów.

23. Organizator na mocy art. 10 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, może odmówić wstępu na imprezę masową osobom objętym zakazem klubowym lub zakazem zagranicznym.

24. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy masowej ponoszą odpowiedzialność karną, oraz odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i kodeksu cywilnego.

25. Osoba, która naruszyła niniejszy Regulamin zostanie usunięta z terenu imprezy masowej bez prawa zwrotu kosztów biletu lub odszkodowania.

26. Organizator przewiduje zmienną liczbę Uczestników imprezy masowej, uzależnioną od rodzaju imprezy, zainteresowania, oraz rangi wydarzenia. Liczba pracowników ochrony jest uzależniona od liczby miejsc udostępnionych Uczestnikom imprezy, oraz przewidzianej liczby Uczestników. Regulamin Imprez Masowych organizowanych przez Les Higiena Sp. z o.o. w Fabryce Lloyda w Bydgoszczy, dostępny jest również na oficjalnej stronie internetowej: www.fabrykalloyda.pl  

Zarząd Les Higiena Sp. z o.o.