Regulamin

 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady członkostwa i działania Klubu Lloyda. Każdy Internauta może uzyskać dostęp Regulaminu w każdym czasie bezpośrednio pod adresem www.fabrykalloyda/klublloyda-regulamin.

  

 

§1 Definicje

 

1.    Klub Lloyda – Fundacja Kulturalna Fabryka Lloyda, ul. Fordońska 156, 85-752 Bydgoszcz; NIP 5542990415; REGON: 388015883

2.    Członek– osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała złożenia deklaracji członkostwa w Klubie Lloyda i tym samym udostępniła Klubowi Lloyda swój adres e-mail i (opcjonalnie) numer telefonu.

3.    Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§2 Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki członkostwa w Klubie Lloyda.

2.    Członek z chwilą podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych w ramach członkostwa, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3.    Wykorzystywanie członkostwa w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz interesy Klubu Lloyda, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

4.    Dla korzystania z pakietu członkowskiego niezbędne jest spełnienie następujących wymagań: posiadanie adresu e-mail.

 

§3 Deklaracja członkostwa

 

1.    Członek może zadeklarować chęć uczestnictwa w Klubie Lloyda w następujące sposoby:

rejestracja odbywa się za pomocą formularza deklarującego członkostwo.
dokonanie deklaracji oznacza zaakceptowanie przez Członka postanowień Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klub Lloyda, jak również na otrzymywanie korespondencji elektronicznej od Klubu Lloyda w przedmiocie funkcjonowania Klubu i świadczonych usług, na podany adres poczty elektronicznej.
2.    Dokonując rejestracji w Klubie, Członek może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej od wiadomości elektronicznych zawierających informacje handlowe lub newslettera.

3.    Podczas deklaracji Członek podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail, (opcjonalnie) numer telefonu, które służyć będą do kontaktu z Członkiem.

4.    Deklaracja o zawieraniu członkostwa zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

§4 Odstąpienie od członkostwa

 

1.    Członek ma prawo do odstąpienia od członkostwa zadeklarowanego na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2.    Prawo odstąpienia realizowane jest w terminie 14 dni od dnia dokonania deklaracji, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres korespondencyjny: Fundacja Kulturalna Fabryka Lloyda, ul. Fordońska 156, 85-752 Bydgoszcz, lub drogą poczty elektronicznej na adres: impresariat@fabrykalloyda.pl. 

 

§5 Newsletter oraz program członkowski Klubu Lloyda

 

1.    Członek może skorzystać z oferty promocyjnej publikowanej w newsletterze tylko po wcześniejszym zapisaniu się na listę subskrybentów newslettera.

2.    Umowa subskrypcji newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.    Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i bezpłatna. Członek może w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez przesłanie takiego żądania na adres elektroniczny Klubu Lloyda.

4.    Klub Lloyda jest uprawniony do wprowadzenia programu partnerskiego na zasadach określonych poniżej.

5.    Członek wariantu „Basic” otrzymuje na start rabat powitalny jednorazowy -15% do Kantyny Lloyda, wpis do newslettera oraz stały rabat -5% na bilety w sprzedawane w kasie Lloyda (wyłączenie platformy going.pl).

6.    Członek warianty „Premium” otrzymuje na start rabat powitalny jednorazowy-15% do Kantyny Lloyda, wpis do pre-newslettera oraz stały rabat -5% na bilety w sprzedawane w kasie Lloyda (wyłączenie platformy going.pl), stały rabat -10% do Kantyny Lloyda, zaproszenia na eventy tematyczne i sezonowe, box prezentowy powitalny oraz przypisane miejsce na życzenie.

7.    Klub Lloyda zastrzega prawo do wypowiedzenia członkostwa o ze skutkiem natychmiastowym i odebrania pakietu w przypadku naruszenia zasad Regulaminu.

8.    Sprzedawca zastrzega prawo do zamknięcia lub zmiany programu Klubu Lloyda w dowolnym momencie lub zmiany jego zasad.

9.    Opłaty za członkostwo w Klubie Lloyda Premium będą naliczane począwszy od roku 2022. Do tego momentu możliwe jest przynależenie do Klubu Lloyd Basic.

 

§6 Przetwarzanie danych osobowych

 

1.    Złożenie deklaracji członkostwa w Klubie Lloyda jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach przewidzianych przepisami prawa i niniejszym paragrafem. Administratorem Danych Osobowych Członka jest Klub Lloyda.

2.    Klub Lloyda będzie przetwarzał te dane osobowe Członka które zostały podane przez niego na etapie składania deklaracji członkostwa,

3.    Podane przez Członka dane osobowe będą przetwarzane przez Klub Lloyda w celu i w zakresie niezbędnym dla porozumienia się i skontaktowania z Członkiem.

4.    Członek, składając deklarację członkostwa, wyraża zgodę również na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

5.    Członek podaje swoje dane dobrowolnie. Członek uprawniony jest do dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, zmiany, usunięcia oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

§7 Polityka prywatności

 

1.    Klub Lloyda zobowiązuje się szanować prywatność Członków i oświadcza, iż jest przeciwny wykorzystywaniu prywatnych danych Członków do celów reklamowych bez ich zgody.

2.    Klub Lloyda deklaruje, że wykorzystuje dane Członków wyłącznie przy konkretnym przekazywaniu informacji.

3.    Klub Lloyda gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.

4.    Każdy Członek ma dostęp do podanych przez siebie danych i może je aktualizować zmieniać lub usunąć.

 

§8 Postanowienia końcowe

 

1.    Wszelkie spory związane z przynależnością do Klubu Lloyda Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty na drodze pozasądowej, Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu polubownie, Sądem właściwym do ich rozwiązania będzie sąd właściwy według siedziby Klubu Lloyda.

2.    Klub Lloyda zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany warunków funkcjonowania Klubu Lloyda, zmiany profilu działalności Fundacji, zmiany zakresu prowadzonych przez Fundację działań, zmiany danych adresowych, firmy czy formy prawnej Fundacji Kulturalnej.